DATES: De 2 al 21 de Novembre de 2022, ambdós inclosos, en la qual es regala una tassa consumidors
que comprin els productes i/o serveis a un mínim de 3 establiments adherits a BiSCA per un valor
total mínim de 60€”, i que es regeix per les presents bases legals.
El fet de participar en la promoció implica necessàriament l’acceptació de les presents bases
legals.
1. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ.
La Promoció ha sigut desenvolupada exclusivament per a la promoció dels productes i serveis
dels establiments adherits a BiSCA.
2. ÀMBIT.
La present promoció se desenvoluparà a nivell nacional i només per a residents del territori
espanyol. Podran participar les persones majors de 18 anys residents legalment a Espanya.
3. TERMINI.
El període per poder participar en la Promoció és des del 2 de Novembre de 2022 fins al 21 de
Novembre 2022, ambdós inclosos.
4. AMPLIACIÓ TERMINI.
El període promocional podrà ser ampliat tantes vegades com BiSCA ho consideri necessari
sempre que les existències no s’hagin esgotat i s’anunciarà als consumidors a través de les
xarxes socials i la web www.bisca.cat.
5. COMUNICACIÓ.
BiSCA comunicarà la promoció a través de materials de comunicació (cartells) en els punts de
venda, en la web www.bisca.cat i a les xarxes socials.
6. PARTICIPANTS.
Podran participar en la Promoció i rebre una tassa tots aquells consumidors majors de 18
anys que hagin adquirit un producte o servei d’un mínim de tres establiments adherits a
BiSCA i que participin d’acord a la mecànica de la Promoció establerta en les presents Bases.
La mera participació en la Promoció implica l’acceptació de la totalitat de les Bases.

7. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.
L ́horari per poder obtenir el regal de la campanya és matins de dilluns a divendres de 10h a
13:30h excepte festius, i tardes els dies 15, 18 i 21 de Novembre de 2022 de 18:00h a 19:00h.
El lloc on s’entregarà el regal de la Promoció serà BiSCA, a l’Espai de la Plaça, Carrer Sant Joan,
2. 08755 Castellbisbal.
Per l’entrega, durant aquest horari, de tiquets, rebuts o factures de compres fetes des del 2
de Novembre i fins al 21 de Novembre de 2022, ambdós inclosos, a un mínim de 3
establiments adherits a BiSCA, amb un import mínim total de 60 euros, BiSCA regalarà una
tassa personalitzada amb el logotip de BiSCA i amb el QR de la seva Web bisca.cat i els logotips
de les entitats que hi donen suport.
El mínim a presentar per tenir dret a una tassa és de 3 tiquets de 3 establiments diferents
que sumin un import mínim de 60 euros.
Per aquesta campanya BISCA s’ha proveït de 200 unitats inicialment. S’aniran produint més
tasses segons la necessitat. Aquesta campanya esta limitada a 420 unitats i només es vàlida
fins a la data de finalització de la campanya o esgotar existències.
Aquesta promoció està limitada a 420 unitats i només és vàlida fins a esgotar existències o
en el seu defecte fins a la data de finalització de la campanya que és el 21 de Novembre de
2022. Màxim una unitat per consumidor. S’haurà de presentar el DNI per verificar nom de la
persona.
Mai s’entregarà més d’una tassa per persona d’aquesta mateixa campanya promocional.
Si el comprovant que s’entrega és un rebut o factura, BiSCA es reserva el dret de demanar
les dades personals mitjançant documentació acreditativa oficial (DNI, Passaport o carnet de
conduir) per comprovar que no existeix frau i que no es tornen a fer servir els mateixos rebuts
i/o factures per aconseguir més unitats amb els mateixos tiquets.
BiSCA quedarà exempta de qualsevol responsabilitat pels possibles defectes i incidències que
puguin ocórrer un cop feta l’entrega de la tassa per considerar-se un element consumible fora
de qualsevol tipus de garantia.
8. RESTRICCIONS D’US.
Es responsabilitat de l’usuari disposar de la documentació necessària i complir tots aquells
requisits necessaris per poder gaudir del seu regal.
Els regals de la present Promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració,
compensació o bescanvi pel seu valor monetari ni per un altre regal.
9. INFORMACIÓ.
Els participants que vulguin sol·licitar informació sobre la promoció podran enviar les seves
consultes sobre la mateixa a través del correu electrònic bisca.castellbisbal@gmail.com.
Les respostes es donaran durant el mateix horari d’obtenció del regal de la Promoció.

El fet de participar en la Promoció implica necessàriament l’acceptació de la política de
privacitat del Lloc web www.bisca.cat. Tot participant garanteix que les dades personals
facilitades a BiSCA en el marc d’aquesta Promoció són veritables i exactes. BiSCA no es fa
responsable dels errors o inexactituds que puguin existir en les dades facilitades en el curs de
la Promoció pels participants, que impossibiliti la seva identificació i/o localització i/o el
lliurament dels regals.
BiSCA no es fa responsable de qualsevol anomalia en l’operativitat del lloc web i/o de
qualsevol altre element relacionat amb la Promoció que per causes tècniques, o d’una altra
naturalesa, alienes a BiSCA pogués interrompre, suspendre o impedir el desenvolupament i/o
participació en la present Promoció i/o lliurament dels regals
10. ESTABLIMENTS ADHERITS A BISCA.
Es podran presentar tiquets, rebuts i factures de pagament de compres fetes (de productes i/o
serveis) en qualsevol dels establiments adherits a BiSCA

11. DRETS D’IMATGE.
L’acceptació del regal per part del consumidor implica la seva autorització expressa i gratuïta a
favor de BiSCA per fer servir i emetre la seva imatge, nom i/o veu en qualsevol mitjà, suport o
format i a través de qualsevol sistema, procediment o modalitat existents de comunicació (en
modalitat enunciativa no exhaustiva, la televisió hertziana, per cable, televisió per Satélite, tot
això amb independència de si és analògica o digital, gratuïta o de pagament, explotació
videogràfica, per Internet, etc.) en qualsevol activitat publico-promocional relacionada amb la
Promoció en la qual ha resultat beneficiari.
Aquesta cessió es realitza per tot el mon i sense limitació temporal, i amb renúncia expressa a
qualsevol reclamació posterior, judicial o extrajudicial a Associació de Comerciants de
Castellbisbal o a qualsevol altra persona física o jurídica cessionària dels drets del vídeo, derivada
de la gravació muntatge, emissió o explotació del mateix.
La present cessió no genera drets de remuneració o algun beneficia a favor del/la beneficiari/a
amb excepció feta de l’entrega del regal atorgat. En cas de negativa, perdrà el dret a gaudir del
regal.
12. PROTECCIÓ DE DADES, PRIVACITAT I DRETS DELS INTERESSATS
Conforme al que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), així com el que es disposa
en la normativa nacional sobre aquesta matèria, l’informem que les dades personals facilitades
seran responsabilitat de l’entitat ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL i seran
utilitzades amb la finalitat de realitzar accions i comunicacions comercials i de màrqueting per a
informar i fidelitzar clients. Tot això sota la legitimació atorgada per Consentiment i signatura de
la persona, Interès legítim, Execució d’un contracte. No se cediran dades a tercers excepte
obligacions legals. No obstant això és possible que determinats encarregats del tractament
externs puguin accedir a les seves dades per a la necessària prestació del servei. Quant als seus
drets, podrà reclamar davant l’Autoritat de Control Nacional i en tot moment accedir, rectificar
i suprimir les seves dades, limitar-los o fins i tot oposar-se al seu tractament, sol·licitar la seva
portabilitat a altres responsables, enviant-nos una comunicació dirigida a Carretera SANT JOAN,
2, CP 08755 CASTELLBISBAL, Barcelona, o bé enviant-nos un email a
bisca.castellbisbal@gmail.com. Finalment, pot consultar la informació addicional i detallada
sobre la nostra política de Protecció de dades, mitjançant comunicació dirigida a la nostra adreça
postal.
Tanmateix, si es considera que no s’ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets davant
els responsables de les Dades personals, pot contactar amb bisca.castellbisbal@gmail.com i/o
presentar una reclamació davant l’Agència Española de Protecció de Dades mitjançant la seva
pàgina web www.agpd.es.

13. MODIFICACIONS I/O ANNEXES.
BiSCA es reserva el dret de modificar, si calgués, les condicions d’aquesta Promoció per altres
similars, donant-li a la modificació el mateix grau de publicitat que a la present. Si causes de
força major fessin necessari ajornar o anul·lar la Promoció, es farà constar en les presents bases,
per la qual cosa convidem a consultar-les amb posterioritat a la participació.
14. DRET D’ELIMINACIÓ DE PARTICIPACIONS FAUDULENTES.
BiSCA es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraudi, alteri o
inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present Promoció.
15. CAUSES D’ELIMINACIÓ D’UN PARTICIPANT DE LA PROMOCIÓ
La present Promoció pretén donar igualtat d’oportunitats entre els consumidors participants,
per la qual cosa hauran de respectar-se estrictament les normes de la bona fe. Qualsevol
utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la pèrdua del dret a participar
en la Promoció.
S’entendrà amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, que es produeix frau, quan:
1. S’intentin bescanviar tiquets, rebuts o factures bescanviades i duplicades amb anterioritat per
la mateixa Promoció.
3. L’usuari es registri aportant dades falses o que no es corresponen amb la seva identitat.
La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant la Promoció, suposarà l’eliminació
automàtica del participant en aquesta.
En cas de constatar les citades irregularitats BiSCA es reserva el dret d’exercitar les accions
oportunes contra els infractors.
16. ALTES NORMES DE LA PROMOCIÓ.
BiSCA es reserva la facultat d’adoptar quantes mesures resultin oportunes per a evitar qualsevol
conducta de la qual BiSCA sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en
frau de la present Promoció o en incompliment de les seves normes o en perjudici d’altres
participants, que la seva primera i immediata conseqüència serà l’exclusió del participant i la
pèrdua de tot dret al regal que eventualment hagués obtingut.
En participar en aquesta Promoció l’usuari reconeix i accepta que els drets de propietat
industrial i intel·lectual sobre la web www.bisca.cat i sobre els materials de publicitat d’aquesta
promoció corresponen a BiSCA. La reproducció, distribució, comunicació pública o
transformació no autoritzada de la web així com de qualssevol materials publicitaris o
promocionals constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.
BiSCA no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o
qualsevol altra circumstància imputable a tercers que pugui afectar el gaudi dels regals.

BiSCA no es responsabilitza dels errors, incidents o perjudicis que puguin produir-se en el
desenvolupament de la Promoció i que siguin imputables a terceres entitats que la gestionin.
17. DIPÒSIT DE LES BASES.
Las Bases d’aqueta Promoció estan disponibles en la web www.bisca.cat perquè els
participants puguin informar-se de les condicions de la mateixa.
18. REGALS.
BiSCA no es responsabilitza de l’ús que del regal promocional realitzin els consumidors però
queda prohibida la comercialització i/o venda dels regals promocionals.
19. LLEI APLICABLE I JURIDICCIÓ.
La present promoció es regeix pel que s’estableix en les presents bases legals i en defecte
d’això pel que s’estableix en la legislació espanyola.
En cas de suscitar-se problemes o incidències en la interpretació de les presents bases o en el
desenvolupament de la Promoció, s’estarà als criteris que apliqui BiSCA, sotmetent-se en cas
de conflicte als Jutjats i Tribunals de Barcelona.
20. ACEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES.
La mera participació en aquesta Promoció suposa l’acceptació de les presents Bases i del
criteri de BiSCA quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquesta.