El PFI de Castellbisbal torna a col.laborar amb els comerços de Castellbisbal amb el seu ja tradicional Concurs d’Aparadors.

Les bases del sorteig.

1a.- Entitat organitzadora
L’organitzador delsorteig és Associació de Comerciants de Castellbisbal (en endavant “BiSCA” ), amb C.I.F.
G-60976529 i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 59.064.
El sorteig s’organitza amb l’objectiu de col·laborar i incentivar la participació de la ciutadania en el “Concurs
d’Aparadors Castellbisbal 2023” que organitza el grup PFI de l’Institut Castellbisbal.
2a.- Dates de participació
Es podrà participar des del dia 18 de març de 2023 a les 00.00 hores fins al dia 8 d’abril de 2023 a les 23:59 hores.
3a.- Legitimació per participar
Entraran en el sorteig tots els usuaris que participin dipositant una butlleta de participació a l’urna designada a
tal efecte, degudament complimentada pels usuaris.
No podran participar en la present Campanya ni per tant resultar premiats, cap persona col·laboradora directe
que hagi participat en l’elaboració i/o impressió dels components de la mateixa, ni elsfamiliarsfins alsegon grau
de tots ells. BiSCA se reserva el dret de sol·licitar l’acreditació personal fefaent dels participants premiats.
Tampoc estaran autoritzats a participar en el present sorteig els menors de 18 anys a la data de l’inici del mateix.
En tot cas, el fet de la seva participació se suposa autoritzat pels seus pares o tutors legals. BISCA se reserva el
dret de sol·licitar a qualsevol participant menor d’edat l’autorització paterna degudament signada per ambdós
progenitors o, en el seu cas, pel seu tutor/a legal.
Tanmateix, els participants delsorteig hauran de residir a Espanya i hauran de poder acreditar la seva residència
en cas en que li fos sol·licitada.
BISCA es reserva el dret de canviar, suspendre o cancel·lar en qualsevol moment el sorteig en base a necessitats
de la mateixa i de conformitat amb la publicitat emesa.
Tanmateix, BISCA podrà restringir l’accés al sorteig a qualsevol participant que, sota el criteri de l’organització
no compleixi amb els requisits previstos en la mateixa.
4a.- Mecànica de la Campanya
Podran participar en el sorteig tots els usuaris des del 18 de març de 2023 a les 00.00 hores fins al dia 8 d’abril
de 2023 a les 23:59 hores dipositant una butlleta amb les seves dades i l’establiment escollit com a millor
Aparador 2023 d’entre els comerços que hi participen en la campanya “Concurs Aparadors Castellbisbal
Primavera 2023””.
Els horaris d’entrega de les butlletes de participació s’ajustaran als horaris dels establiments participants que es
podran consultar al mateix establiment.
5a.- Establiments adherits a la campanya “Concurs Aparadors Castellbisbal Primavera 2023”.
Per participar, es podrà votar l’establiment escollit en qualsevol de les urnes dipositades a tal efecte en els
següents establiments(ordenats alfabèticament):
. Leiva: C/ Major, 27
. Farmàcia Gaudí 16: Av. Gaudí, 16
. Estudio 33 Fotografía: Av. Sant Vicenç, 14. Local
. Autoescola Castellbisbal: Av. Gaudí, 33
. CastellTravel: C/ Pi i Margall, 26
6a.- Trofeus que atorga PFI Castellbisbal en aquesta edició 2023.
El PFI de Castellbisbal atorgarà un premi a l’aparador millor valorat i, per tant, guanyador del concurs. Tanmateix
s’atorgarà un Trofeu a cadascun dels membres que formen part del grup d’estudiants que han realitzat l’aparador

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CASTELLBISBAL.
G-60976529

guanyador d’aquesta edició 2023.
Elstrofeus i premis s’entregaran als guanyadors/es a la Sala d’Actes de l’Ajuntament el dia 14 d’abril de 2023 a les
12.00 hores.
7a.- Premi participants “Panera”
BiSCA, sortejarà una panera valorada en 300 euros, que contindrà un producte de cadascun dels establiments
participants, entre tots els participants que votin dipositant la seva butlleta en les urnes designades a tal efecte.
El premis’entregarà al guanyador/a a la Sala d’Actes de l’Ajuntament el dia 14 d’abril de 2023 a les 12.00 hores.
Els premis no són transferibles i no podran ser canviables pel seu valor econòmic ni per cap altre producte. El
guanyador haurà d’acreditar la seva identitat amb la presentació del DNI, passaport o qualsevol altre document
oficial vigent, així com aportar quanta documentació sigui requerida per l’organització i que sigui raonablement
necessària per acreditar el compliment de les presents bases.
Suplents
S’extrauran:
1 guanyador i 2 suplents.
8a.- Recompte de vots i sorteig
El recompte de vots i sorteig de la panera es farà el dia 11 d’abril a les 12.15 hores a l’institut de Castellbisbal, Plaça de
Lluís Companys, 7, 08755 Castellbisbal, Barcelona, respectant les mesures de seguretat i aforament de l’Espai de la Plaça
segons ordres de lesautoritats competents.
Es començarà amb el recompte de vots del que sortirà el comerç guanyador i el participant guanyador de la
panera.
Pel que fa als comerços guanyadors en vots i en millor valoració, sortiran del recompte total de vots i de
valoracions de les urnes dipositades als establiments adherits. En cas d’empat, aquest el desfarà l’equip docent
del PFI involucrat en aquest Concurs d’Aparadors seguint criteris tècnics i objectius.
Pel que fa a la butlleta guanyadora participant del concurs d’una panera, serà extreta mitjançant la tècnica de
“mà innocent” que extraurà el guanyador i 2 suplents.
Es procedirà a la seva localització mitjançant una trucada telefònica. Serà considerada guanyadora la persona
escollida que contesti al telèfon (esrealitzaran 3 intents de trucada) i en cas de no respondre es passarà a trucar
al primer suplent i així successivament. En cas de ser localitzat i no acceptar el premi, es procedirà a trucar als
suplents seguint les mateixes pautes. En cas de no trobar els guanyadors ni els suplents en el moment de les
trucades, es procedirà a extreure més suplentsfins a poder localitzar una persona que accepti el premi.
9a.- Drets d’ imatge
L’acceptació del premi per part del guanyador implica la seva autorització expressa i gratuïta a favor de BiSCA i
dels col·laboradors de la campanya Concurs Aparadors de Castellbisbal Pfi Institut Castellbisbal i Ajuntament de
Castellbisbal per fer servir i emetre la seva imatge, nom i/o veu en qualsevol mitjà, suport o format i a través de
qualsevol sistema, procediment o modalitat existents de comunicació (en modalitat enunciativa no exhaustiva,
la televisió hertziana, per cable, televisió per Satélite, tot això amb independència de si és analògica o digital,
gratuïta o de pagament, explotació videogràfica, per Internet, etc.) en qualsevol activitat publico-promocional
relacionada amb el sorteig en el què ha resultat guanyador/a.
Aquesta cessió es realitza per tot el mon i sense limitació temporal, i amb renúncia expressa a qualsevol
reclamació posterior, judicial o extrajudicial a Associació de Comerciants de Castellbisbal o a qualsevol altra
persona física o jurídica cessionària dels drets del vídeo, derivada de la gravació muntatge, emissió o explotació
del mateix.
La present cessió no genera drets de remuneració o algun benefici a favor del guanyador/a amb excepció feta
de l’entrega del premi guanyat. En cas de negativa, perdrà el dret a gaudir del premi.
10a.- Tractament fiscal dels premis
De conformitat amb la normativa de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, el premi concedit per la
participació en jocs,sortejos, rifes o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis
està subjecte a retenció o ingrés a compte sempre que el valor del mateix sigui superior a 300 euros. S’informa,
en aquest sentit, que el valor dels premis de la present promoció no és en cap cas superior a aquesta quantitati
que, per tant, correspondrà al guanyador tributar pel premi obtingut en la corresponent declaració de l’IRPF.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CASTELLBISBAL.
G-60976529

L’acceptació del premi per part del guanyador/a implica expressament l’acceptació de què l’obtenció d’aquest
premi constitueix un guany patrimonial a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. El
guanyador accepta el pagament de les despeses que es puguin generar amb el Ministeri d’Hisenda.

11a.- Protecció de dades, confidencialitat i drets dels interessats
Conforme al que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), així com el que es disposa en la normativa
nacionalsobre aquesta matèria, l’informem que les dades personals facilitadesseran responsabilitat de l’entitat
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL i seran utilitzades amb la finalitat de realitzar accions i
comunicacions comercialsi de màrqueting per a informar i fidelitzar clients. Tot això sota la legitimació atorgada
per Consentiment i signatura de la persona, Interès legítim, Execució d’un contracte. No se cediran dades a
tercers excepte obligacions legals. No obstant això és possible que determinats encarregats del tractament
externs puguin accedir a les seves dades per a la necessària prestació del servei. Quant als seus drets, podrà
reclamar davant l’Autoritat de Control Nacional i en tot moment accedir, rectificar i suprimir les seves dades,

limitar-los o fins i tot oposar-se al seu tractament, sol·licitar la seva portabilitat a altres responsables, enviant-
nos una comunicació dirigida a Carretera SANT JOAN, 2, CP 08755 CASTELLBISBAL, Barcelona, o bé enviant-nos

un email a bisca.castellbisbal@gmail.com. Finalment, pot consultar la informació addicional i detallada sobre la
nostra política de Protecció de dades, mitjançant comunicació dirigida a la nostra adreça postal.
Tanmateix, si es considera que no s’ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets davant els responsables
de les Dades personals, pot contactar amb bisca.castellbisbal@gmail.com i/o presentar una reclamació davant
l’Agència Española de Protecció de Dades mitjançant la seva pàgina web www.agpd.es.
12a.- Acceptació de les bases
Tots i totes les participants en el sorteig, pel simple fet de la participació, accepten les bases d’aquest sorteig,
les normes que regeixen la seva participació i elstermes, condicionsi la política de privacitat i protecció de dades
exposada en les butlletes de participació així com en els diferents canals de comunicació de la mateixa.
13a.- Dret d’eliminació de participacions fraudulentes.
BiSCA es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon
funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present Campanya.
14a.- Causes d’eliminació d’un participant de la Campanya.
La present Campanya pretén donar igualtat d’oportunitats entre els consumidors participants, per la qual cosa hauran
de respectar-se estrictament les normes de la bona fe. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases
donarà lloc a la pèrdua del dret a participar en la Campanya.
S’entendrà amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, que es produeix frau, quan:
L’usuari es registri aportant dades falses o que no es corresponen amb la seva identitat.
La constatació d’aquesta circumstància durant la Campanya, suposarà l’eliminació automàtica del participant en
aquesta.
En cas de constatar aquesta mena d’irregularitats BiSCA es reserva el dret d’exercitar les accions oportunes contra els
infractors.
15a.- Altres normes de la Campanya.
BiSCA es reserva la facultat d’adoptar quantes mesures resultin oportunes per a evitar qualsevol conducta de la qual
BiSCA sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau de la present Campanya o en
incompliment de les seves normes o en perjudici d’altres participants, que la seva primera i immediata conseqüència
serà l’exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al regal que eventualment hagués obtingut.
En participar en aquesta Campanya l’usuari reconeix i accepta que els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre
la web www.bisca.cat i sobre els materials de publicitat d’aquesta Campanya corresponen a BiSCA. La reproducció,
distribució, comunicació pública o transformació no autoritzada de la web així com de qualssevol materials publicitaris
o promocionals constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.
BiSCA no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància
imputable a tercers que pugui afectar el gaudi dels regals.
BiSCA no es responsabilitza dels errors, incidents o perjudicis que puguin produir-se en el desenvolupament de la
Campanya i que siguin imputables a terceres entitats que la gestionin.
BiSCA es reserva el dret de modificar o cancel·lar aquesta Campanya, si concorreguessin circumstàncies excepcionals
que impedissin la seva realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per
als participants en la Campanya.
16a.- Dipòsit de les bases.
Las Bases d’aqueta Campanya estan disponibles en la web www.bisca.cat perquè els participants puguin informar-se
de les condicions de la mateixa.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CASTELLBISBAL.
G-60976529

17a.- Regals.
BiSCA no es responsabilitza de l’ús que del regal promocional realitzin els consumidors però queda prohibida la
comercialització i/o venda dels regals objecte d’aquesta campanya.
18a.- Llei aplicable i jurisdicció.
La present Campanya esregeix pel que s’estableix en les presents baseslegalsi en defecte d’això pel que s’estableix en
la legislació espanyola.
En cas de suscitar-se problemes o incidències en la interpretació de les presents bases o en el desenvolupament de la
Campanya, s’estarà als criteris que apliqui BiSCA, sotmetent-se en cas de conflicte als Jutjatsi Tribunals de Barcelona.
Castellbisbal, a 22 de febrer de 2023.