INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA NOSTRA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qüestions comunes per a totes les activitats del tractament:

¿Qui es responsabilitza del tractament de les teves dates?

Responsable de les dades: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CASTELLBISBAL
Número de document: G60976529
Adreça fiscal: Carrer Sant Joan, 2. CP 08755 Castellbisbal (Barcelona)
Telèfon: 656187605
Correu electrònic: bisca.castellbisbal@gmail.com

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els afecten o no. En aquest sentit, tens dret a sol·licitar:

Accés
La persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les seves dades, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.

Rectificació
La persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a obtenir la rectificació de les seves dades personals inexactes o al fet que s’afegeixin aquelles que no estiguessin afegides.

Supressió
La persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals; en tot cas la supressió estarà subjecta als límits establerts en la norma reguladora.

Limitació del seu tractament
La persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament
En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones que ens facilitin les seves dades podran oposar-se al tractament d’aquestes. L’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades
La persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, aquells que hagi facilitat a la persona responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, així com a transmetre’ls a qualsevol altra persona que pugui ser responsable del tractament.

Pot exercir els referits drets dirigint-se a la persona responsable. Per a això, pot utilitzar les dades de contacte facilitades a l’inici del present document. Si desitja obtenir informació addicional respecte a l’exercici dels seus drets, també pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Així mateix, l’informem que, i si ho creu oportú, té el dret a retirar en qualsevol moment el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada. En el cas que entengui que no s’han atès adequadament els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid o en www.agpd.es).

Qüestions específiques per a cada activitat de tractament:

TRACTAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Realització d’accions i comunicacions comercials i de màrqueting per a informar i fidelitzar clients

Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

Per què tractem les teves dades?
Consentiment i signatura de la persona, Interès legítim.

A quines persones es comunicaran les teves dades?
No se cedeixen dades a tercers, excepte obligacions legals.

TRACTAMENT DE CONTACTES

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Gestionar i donar resposta a sol·licituds d’informació i pressupost, així com mantenir contacte amb finalitats professionals o empresarials amb les persones físiques, incloses les que representen a persones jurídiques, amb les quals l’entitat manté relació.

Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

Per què tractem les teves dades?
Interès legítim.

A quines persones es comunicaran les teves dades?
No se cedeixen dades a tercers, excepte obligacions legals.

TRACTAMENT DE CONTROL D’ACCÉS I SORTIDA DE PERSONES

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Gestió d’entrades i sortides de persones a les instal·lacions de l’entitat

Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

Per què tractem les teves dades?
Consentiment i signatura de la persona, Execució d’un contracte, Interès legítim, Obligació legal.

A quines persones es comunicaran les teves dades?
No se cedeixen dades a tercers, excepte obligacions legals.

TRACTAMENT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Prestació pròpia dels nostres serveis derivats de l’activitat, Gestió fiscal i comptable amb la finalitat de complir amb obligacions legals.

Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

Per què tractem les teves dades?
Execució d’un contracte.

A quines persones es comunicaran les teves dades?
Administració tributària, Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.

TRACTAMENT DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Possibilitar el compliment de la llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme amb relació a indicis o sospites de blanqueig que es puguin conèixer en l’exercici de la nostra activitat

Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

Per què tractem les teves dades?
Obligació legal.

A quines persones es comunicaran les teves dades?
Altres òrgans de l’administració pública.

TRACTAMENT DE PROMOCIÓ DE L’ENTITAT

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Utilització de dades personals (imatge) mitjançant fotografies i material audiovisual, facilitats dins de la relació amb l’entitat, per a ser publicats en pàgina web i perfils en xarxes socials de l’entitat, filmacions destinades a difusió comercial, impressió en revistes o publicacions relacionades amb el nostre sector.

Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

Per què tractem les teves dades?
Consentiment i signatura de la persona.

A quines persones es comunicaran les teves dades?
No se cedeixen dades a tercers, excepte obligacions legals.

TRACTAMENT DE PROVEÏDORS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Gestió de la relació comercial amb proveïdors.

Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

Per què tractem les teves dades?
Execució d’un contracte.

A quines persones es comunicaran les teves dades?
Administració tributària, Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals.

TRACTAMENT DE RECURSOS HUMANS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Gestió del personal laboral de l’entitat, inclosa la prevenció de riscos laborals i el control horari.

Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

Per què tractem les teves dades?
Execució d’un contracte, Interès legítim, Obligació legal.

A quines persones es comunicaran les teves dades?
Administració tributària, Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Organismes de la seguretat social, Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, altres òrgans de l’administració pública.

TRACTAMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Gestió de la relació amb els candidats a una ocupació en l’entitat.

Durant quant temps tractarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Una vegada passat aquest temps seran cancel·lats / suprimits d’ofici.

Per què tractem les teves dades?
Consentiment i signatura de la persona.

A quines persones es comunicaran les teves dades?
No se cedeixen dades a tercers, excepte obligacions legals.